top of page

Leveringsbetingelser

Vilkår

Tilbudet er basert på vår forståelse av oversendt underlag og/eller opplysninger som framkom i telefonsamtale/mail/SMS og/eller på befaring.

1. Tilbudet gjelder i 60 dager fra dags dato. Etter dette tidspunktet er tilbudet ikke lenger bindende for elektroentreprenøren.

2. Krav om skriftlighet er oppfylt ved sending av e-post.

3. Aksept av tilbudet medfører at samtlige vilkår i tilbudet blir akseptert av kunden. Eventuelle forbehold fra kunden, må fremsettes skriftlig sammen med øvrig aksept av tilbudet. Elektroentreprenøren står fritt til å velge om forbehold skal aksepteres.

4. Alle priselementer i dette tilbudet kan indeksreguleres. Indeksregulering skjer i så fall i henhold til NS 3405 pkt. 4.1, etter bestemmelsen om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m. v., - totalindeksmetoden - med en kalendermåned som avregningsperiode. SSBs indekser «Elektrikerarbeid» og «Elektrikerarbeid, materialer» for enebolig av tre skal benyttes.

5. Alle priser i dette tilbudet er oppgitt uten tillegg av merverdiavgift dersom ikke annet fremgår eksplisitt av tilbudet.

6. Elektroentreprenøren beholder eiendomsretten til materiale og utstyr som er levert eller montert hos kunden frem til betaling har skjedd, jfr. panteloven § 3-17.

7. Før oppstart skal kunden gi elektroentreprenøren alle nødvendige opplysninger om forhold av betydning for arbeidet som skal utføres. Det påhviler kunden å klargjøre arbeidsplassen før oppstart, samt å gi elektroentreprenøren adkomst. Arbeidene er forutsatt utført innenfor tidsrommet 07-16.00.

8. Elektroentreprenøren skal i den grad det er nødvendig foreta opprydding etter arbeidets utførelse, herunder fjerne emballasje og avfall, demontere opprigget utstyr og materiell. Vask og rengjøring utover dette er kundens ansvar.

9. Materiell leveres med standard kvalitet dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

10. Elektroentreprenøren kan foreta en kredittvurdering av kunden før arbeidet igangsettes. Dersom kredittvurderingen viser at kunden ikke anses betalingsdyktig i forhold til tilbudet, har elektroentreprenøren rett til å heve avtalen med kunden, uten kostnad for elektroentreprenøren.

11. Ved fakturering vil det gjelde en betalingsfrist på 10 dager, hvis ikke annet er avtalt. Elektroentreprenøren kan fakturere inntil hver 14. dag for medgått tid og materiell. Elektroentreprenøren kan velge å benytte seg av factoring (via tredje part fakureringsavtale).

12. Oppstartstidspunktet avtales mellom partene etter at kundens aksept av tilbudet foreligger.

13. Viser det seg behov for tilleggsarbeid, det vil si arbeid utover det som er angitt i dette tilbudet, skal kunden meddele bestillinger av dette skriftlig til elektroentreprenøren. Sistnevnte skal deretter oppgi pris og fremdriftskonsekvens til kunden som deretter skal sende skriftlig bestilling av arbeidet, dersom tilbudet på tilleggsarbeidet aksepteres. Dersom kunden ikke overholder skriftlighetskravet, skal elektroentreprenøren likevel ha vederlag for arbeidet etter betingelsene i tilbudet. Elektroentreprenøren har krav på vederlag for tilleggsarbeid basert på medgått tid og materiell, samt timepriser basert på bedriftens timesats, med tillegg av evt. prisstigning. For materiell som ikke er angitt i tilbudet kan elektroentreprenøren legge til et påslag som er sedvanlig for elektrobransjen.

14. Arbeider i forbindelse med fra og tilkobling eller lignende arbeider fra netteier, kommunikasjon med eksterne leverandører, meldinger til plan og bygg m.v., dekkes i sin helhet av kunden. Elektroentreprenørens utlegg i forbindelse med ovennevnte dekkes av kunden med et tillegg av administrasjonspåslag på 15%.

15. For øvrig forutsettes følgende dersom ikke annet er avtalt:

  • Eksisterende jording i bygget kan benyttes

  • At det er plass til vern og annet utstyr i tavler og skap

  • At eksisterende sikringer eller hovedsikringer har kapasitet til å dekke økning i effektbehov

  • At eksisterende føringsveier og røranlegg kan benyttes og at rør ikke er tette

  • At alle skjulte koblingspunkter er synlige (ikke skjult av fliser, skap, nedforet himling etc.)

  • Det gjøres oppmerksom på at nye automatsikringer løser ut på den fastsatte

  • belastningsgrense. Gamle skrusikringer kunne i enkelte tilfeller tåle en overlast på inntil 30-40% før de løste ut

  • Kostnader til høydeassistanse, lift etc. er ikke medtatt i våre tilbud

  • Feilsøking på forbigående jordfeil, som følge av at jordfeilbryter/vern, løser ut. Er ikke medtatt i vårt tilbud

  • 15m kabel til elbillader inkludert

bottom of page