top of page

Toleransestandard: EN 755-9

Lyc: 59236 mm4

Lxc: 61212 mm4

Cy: 20.78 mm

Cx: 18.48 mm

Areal: 366.3 mm2

Materiale: aluminium

Over- flate: eloksert

Legering/Alloy: 6060

Minste salgsenhet: 10 Stk á 5860 mm

Vekt: 0,992 kg/m

Perimeter: 300 mm

Bruksområde: Solcelleinstallasjoner

Overlfl/Finish: 3

O.dia/Size: 53

 

Materiale

Aluminium EN AW 6060 T66

Bearbeiding

ISO EN 2768-1-M

Vekt

0,992 kg/m

Skinne - Solcellepanel

SKU: 364215375135191
kr 650,00Pris
586 Centimeter
 •  

 • 1. Generelt

  1.1. l disse betingelser menes med uttrykket «selskapet» Kinli AS. Uttrykket «kunden» gjelder den person, firma eller bedrift som mottar tilbud, ordrebekreftelse eller vare fra selskapet, eller som på annen måte er i kontakt med selskapet i forbindelse med mulig eller gjennomført kjøp/vareleveranse fra selskapet.

  1.2. For leveringer fra selskapet gjelder utelukkende disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser samt til enhver tid gjeldende Norsk Lov, såfremt det mellom selskapet og kunden ikke er skriftlig avtalt noe annet. Alle kundens kjøpebetingelser er uforbindtlig for leveringer med mindre annet er skriftlig avtalt. Mottagelse av varene betyr i et hvert tilfelle anerkjennelse av disse betingelser.

  2. Oppdrag

  2.1. Alle oppdrag er gyldige når de er bekreftet skriftlig av selskapet. 2.2. Muntlige eller telefoniske avtaler så vel som forandringer eller annullering av gyldige oppdrag er kun bindende når de er bekreftet skriftlig av selskapet. Forandringer som gjelder mengde, tverrsnitt, bearbeiding eller lignende kan vanligvis bare aksepteres mot forlengelse av leveringstiden.

  2.3. Påløpne omkostninger og/eller tapt gevinst ved annullering eller merutgifter ved forandring belastes kunden. En skriftlig annulasjon skal være mottatt av selskapet senest 3 arbeidsuker før bekreftet leveringsdato

  2.4 Hvis den nødvendige forandring har sitt grunnlag i åpenbart manglende samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, belastes ikke merutgiftene kunden, såfremt han reagerer skriftlig på det manglende samsvar straks etter mottak av ordrebekreftelsen.

  2.5. Den av selskapet oppgitte vekt pr. meter på de enkelte profiler er teoretiske og er uforbindtlige for selskapet.

  3. Priser

  3.1. Prisen er beregnet eksklusiv frakt om ikke annet er avtalt. ( ”EXW” jfr. INCOTERMS® 2010 )

  3.2. Selskapets priser omfatter ikke skatt, toll og avgifter av noen art, med mindre dette uttrykkelig er anført i ordrebekreftelsen.

  3.3. Selskapets priser er basert på de interne og eksterne forhold som gjelder på datoen for ordrebekreftelsen. Selskapet forbeholder seg retten til å beregne seg den pris for varen som gir seg av forholdene på leveringsdagen.

  4. Emballasje Prisene dekker emballasje etter vårt valg. For spesiell emballasje og for paller og pallekarmer blir tillegg beregnet. Produkter som av selskapet pakkes i containere faktureres kr 2000 og krediteres kr 1900 ved retur.

  5. Levering

  5.1. Den av selskapet oppgitte leveringstid gjelder fra verk/underleverandør. Eventuell overskridelse av leveringstiden berettiger ikke kjøper til erstatning av noen art.

  5.2. En levering anses som fullstendig når selskapet har levert et kvantum som ligger 10% over eller under det bestilte kvantum eller bestilte antall lengder. Ved oppdrag på under 500 kg pr. profil eller pr. profil med en type bearbeiding, forbeholder selskapet seg en tilsvarende toleranse på pluss/minus 30% på bestilt antall lengder. Tilleggs kostnader forbundet med små ordrestørrelser skal fremgå av tilbud. Levering anses som oppfylt straks varen er overgitt til transport fra selskapet.

  5.3. For fakturering er den mengde og/eller vekt som selskapet fastslår ved pakking retningsgivende.

  5.4. Om force majeure opptrer hos selskapet eller hos en underleverandør, befrir det selskapet helt eller delvis for oppfylling av sin leveringsplikt i forhold til tvangssituasjonens omfang. Kunden gir i dette tilfelle avkall på å gjøre fordringer gjeldende overfor selskapet. Som force majeure gjelder mobilisering, krig, sabotasjehandlinger, streiker, lockout, revolusjon, forføyninger av myndigheter, råstoffmangel, oversvømmelse, storm, brann og andre virkninger av naturkreftene samt alle andre avbrudd utenfor selskapets kontroll i verksdriften hos selskapet eller noen av selskapets underleverandører. Som force majeure gjelder også problemer med transportavviklingen som ligger utenfor selskapets kontroll.

  5.5. Skulle kunden ikke ta imot varen på avtalt tid og sted, er selskapet berettiget etter eget ønske til å løse seg fra kontrakten umiddelbart eller til å forlange omgående betaling selv om varen ikke er mottatt. l sistnevnte tilfelle lagres varen på kundens regning og risiko. De samme rettigheter har selskapet hvis et salg på avrop/ spesifikasjon ikke blir avropt eller spesifisert slik som forutsatt i ordrebekreftelse eller annen avtale.

  6. Betalingsbetingelser

  6.1. Betaling av forfalte beløp tillates ikke tilbakeholdt. Kunden er heller ikke berettiget til motregning og saldering hvis ikke dette er uttrykkelig avtalt.

  6.2. Ved for sen betaling er selskapet berettiget til å belaste etterskudds rente med den til enhver tid fastsatte sats beskrevet i «Lov om renter ved forsinket betaling m.m».

  6.3. Den leverte vare forblir selskapets eiendom inntil den er fullt betalt (pantelovens§§ 3-14, 3-22). Den leverte vare kan ikke videreselges før den er betalt. Aksept eller annen forpliktelse ansees ikke som betaling før den er helt innløst.

  6.4. Hvis kunden ikke overholder de fastlagte betalingsbetingelser, eller kunden blir insolvent, eller kundens kredittverdighet ikke synes å bestå, har selskapet rett til umiddelbart å erklære samtlige utestående fordringer forfalt, likegyldig hvilke de avtalte betalingsterminer måtte være, og straks innkreve disse tilgodehavende fra kunden. Selskapet er videre berettiget til uten frist, å endre betingelsene på samtlige allerede bekreftede, men ennå ikke produserte oppdrag som befinner seg i produksjon eller er klare til levering. Kunden må yte selskapet full erstatning for den skade som er oppstått.

  7. Analyser og toleranser Selskapets analyser og analysemetoder, samt standardtoleranser ( EN 755-9 ) på mål og dimensjoner gjelder om ikke annet er avtalt.

  8. Undersøkelsesplikt, reklamasjon og selskapets ansvar

  8.1. Kunden er forpliktet til å undersøke varen straks etter mottagelsen. Eventuelle reklamasjoner skal skje skriftlig og straks, senest innen 14 dager etter at varen er mottatt hos kunde. Selskapet er fritatt for erstatningsansvar hvis den leverte vare blir forandret, bearbeidet eller videreforedlet. Det samme gjelder hvis tap oppstår som følge av at varen ikke er behandlet med tilbørlig aktsomhet etter opplasting til transport. En mangel som ikke kunne ha blitt oppdaget ved slik undersøkelse etter levering, skal varsles umiddelbart etter at kunden har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og senest før eventuell bearbeiding av varene og innen seks ( 6 ) måneder etter levering. Selskapets ansvar dekker bare mangler som avdekkes innen seks ( 6 ) måneder etter at varene er levert.

  8.2. l tilfelle berettigede reklamasjoner har selskapet valget mellom å avhjelpe mangelen, eller til å erstatte varen. Utover erstatning for varen har kunden ingen fordringer overfor selskapet. Selskapet har således intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller tapt fortjeneste som eventuelt kunne oppstå hos kunden eller hos tredjemann.

  8.3. En klage eller reklamasjon gir ikke kunden noen rett til ikke å foreta betaling i h.h.t. kontrakt. Erstattet vare er selskapets eiendom.

  8.4. Rettsvalg, fullbyrdelse og verneting. Norsk rett skal anvendes ved tolking og gjennomføring av kontrakter. Fullbyrdelse og verneting er for alle rettigheter og plikter som oppstår i forbindelse med dette salg, selskapets hjemsted.

bottom of page